הצופתה תמישרל ופרטצה

הצופתה תמישרל ףרטצהל םכנוצרב םא
םינוכדעל עגונב עדימ םעפ ידמ לבקלו
רמוח דועו ,ןיד יקספ ,הקיקח ,רתאב
ספוטב םיאלמה םיטרפה ואלמ ,יטנוולר
שם  
 
דואר אלקטרוני  
 
הסרהוסף